Sprej na mazání řetězu S100 75ML

Sprej na mazání řetězu S100 75ML
1/1

Prosím nejprve vyberte variantu.

Skladem
Můžete mít doma ve středu 24.1.2018
149 Kč
123 Kč bez DPH
- +
Poradíme Vám
+420 608 366 383
O produktu

Extrémně přilnavé bílé mazivo.
Až 3x větší přilnavost díky novému složení, výrazně snižuje opotřebení a může dokonce až zdvojnásobit životnost celé řetězové sady.
Vynikající odolnost vůči vodě při jízdě v dešti, nebo při mytí.
Antikorozní aditiva pro zajištění trvalé ochrany ošetřených komponentů.

Obsah: 75 ml.

Upozornění: přípravek je extrémně hořlavý, používejte pouze v dobře větraných prostorech a vyvarujte se kontaktu s kůží a nevdechujte výpary. Toxické pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí!!!

 

Údaje o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. ·

Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Relevantní věty:
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
R11 Vysoce hořlavý.
R12 Extrémně hořlavý.
R38 Dráždí kůži.
R41 Nebezpečí vážného poškození očí.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

  

Hodnocení produktu zákazníky

Hodnocení produktu zákazníky

Tomáš Handlíř,

+ mazací a vzlínací schopnosti
- tak malé balení (za ty prachy)až se člověk lekne

O značce S100 Alternativy
Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
* takto označená pole jsou povinná

Kategorie produktu Sprej na mazání řetězu S100 75ML

Moto příslušenství Oleje, kapaliny, spreje Spreje


    Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
    Email * Jméno Telefon
    Napište číslici jedna*
    Motozem.cz
    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku