Sprej na impregnaci oblečení S100 300ML

Sprej na impregnaci oblečení S100 300ML
1/1

Prosím nejprve vyberte variantu.

Skladem
Můžete mít doma v pátek 26.1.2018
309 Kč
255 Kč bez DPH
- +
Poradíme Vám
+420 608 366 491
O produktu

Vhodné na textil, kůži, obuv, rukavice, stany,...
Dlouhodobá ochrana, chrání před vlhkostí a odpařovaním.
Zachovává prodyšnost membrán.
Odpuzuje vodu, olej a špínu.
Chrání před UV- zářením.
Nezanechává skvrny.

Návod na použití: Před použitím dobře protřepejte. Nastříkejte ze vzdálenosti cca 20cm na čistý a suchý textil a nechte vyschnout, ale ne na přímém slunci. Pro lepší výsledek postup zopakujte.

Upozornění: Nádoba je pod tlakem. R12-Mimořádně hořlavý. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Nepropichovat a neházet do ohně a to ani po spotřebovaní obsahu. Nestříkat do ohně, nebo na rozpálené předměty.

 

Údaje o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Relevantní věty:
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
R10 Hořlavý.
R11 Vysoce hořlavý.
R12 Extrémně hořlavý.
R36 Dráždí oči.
R38 Dráždí kůži.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

   

Hodnocení produktu zákazníky

Hodnocení produktu zákazníky

Luboš Fiala,

Petr Bártek,

Boskovice,

Helena Hromadová,

O značce S100 Alternativy
Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
* takto označená pole jsou povinná

Kategorie produktu Sprej na impregnaci oblečení S100 300ML

Moto oblečení Oblečení doplňky Péče o oblečení (Péče o moto oblečení)


    Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
    Email * Jméno Telefon
    Napište číslici sedm*
    Motozem.cz
    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku