Sprej na impregnaci kůže S100-300 ML výprodej

Sprej na impregnaci kůže S100-300 ML výprodej
1/1
Akce
Tento produkt již
není možné objednat
Poradíme Vám
+420 608 366 491
O produktu

- ochrana pro motorkářské kožené doplňky a kožené oblečení 
- impregnuje trvale oblečení a doplňky jako brašny, rolky atd.
- zároveň prodlužuje životnost hladké kůže
- doporučeno firmou Hepco & Becker

Obsah: 300ml


Bezpečnostní pokyny:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol.Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením.Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal …

Relevantní věty:
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
R11 Vysoce hořlavý
R12 Extrémně hořlavý
R38 Dráždí kůži
R51 Toxický pro vodní organismy
R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

  


 

Hodnocení produktu zákazníky

Hodnocení produktu zákazníky

Petr Zeman,

O značce S100 Alternativy
Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
* takto označená pole jsou povinná

Kategorie produktu Sprej na impregnaci kůže S100-300 ML výprodej

Moto oblečení Oblečení doplňky Péče o oblečení (Péče o moto oblečení)


    Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
    Email * Jméno Telefon
    Napište číslici jedna*
    Motozem.cz
    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku