Ochrana a péče o semiš a přírodní kůži S100 300ml

Ochrana a péče o semiš a přírodní kůži S100 300ml
1/1

Prosím nejprve vyberte variantu.

Skladem
Můžete mít doma v úterý 23.1.2018
314 Kč
260 Kč bez DPH
- +
Poradíme Vám
+420 608 366 491
O produktu

S100, obsah 300 ml. Pro všechny hladké kůže s matným vzhledem (semiš, nubuková kůže).
Vhodné i pro kombinace kůže - textilie.
Zachovává typicky hrubý nebo matný vzhled.
Snižuje přilnavost a odpuzuje vlhkost.
Oživuje barvy a chrání proti vyblednutí.
Zachovává prodyšnost klimatických membrán.
Zjemňuje kůži, udržuje ji pružnou a odolnou.
Vhodné i pro perforovanou kůži.

 

Údaje o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Relevantní věty:
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
R10 Hořlavý.
R11 Vysoce hořlavý.
R12 Extrémně hořlavý.
R36 Dráždí oči.
R38 Dráždí kůži.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

  

O značce S100 Alternativy
Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
* takto označená pole jsou povinná

Kategorie produktu Ochrana a péče o semiš a přírodní kůži S100 300ml

Moto oblečení Oblečení doplňky Péče o oblečení (Péče o moto oblečení)


    Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
    Email * Jméno Telefon
    Napište číslici šest*
    Motozem.cz
    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku