Čistič karburátorů Mannol Carburetor Cleaner 400 ml výprodej

Čistič karburátorů Mannol Carburetor Cleaner 400 ml výprodej
1/1
Akce
Tento produkt již
není možné objednat
Poradíme Vám
+420 608 366 383
O produktu

Čistící prostředek na díly motocyklových karburátorů.

Vlastnosti:
Čistí a zabraňuje usazování nečistot, udržuje průchozí trysky, stabilizuje volnoběh a zlepšuje celkové chování motoru.

Balení: 400 ml


Bezpečnostní pokyny:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením.Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal...

O značce MANNOL Alternativy
Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
* takto označená pole jsou povinná

Kategorie produktu Čistič karburátorů Mannol Carburetor Cleaner 400 ml výprodej

Moto příslušenství Oleje, kapaliny, spreje Spreje


    Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
    Email * Jméno Telefon
    Napište číslici pět*
    Motozem.cz
    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku